Calisan Adayi Aydinlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)USUL VE ESASLARI UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

-Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesiyle Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KAS Kalıp ve Aparat Otomotiv ve Gıda San. ve Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra “KAS Otomotiv” olarak ifade edilecektir.)tarafındançalışan adaylarınayönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metni gerektiğindeKAS Otomotiv tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla KAS Otomotiv tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

-Kişisel Veri Nedir?

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

 

-Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

-Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KAS Otomotiv çalışan adayı verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yada otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Çalışan Adayı kişisel verileri:

– Adayların yazılı veya elektronik ortamdaki başvuru formlarıyla,

-Adayların KAS Otomotiv’e elektronik posta, referans, kariyer siteleri ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişlerle,

– Adayların çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden KAS Otomotiv adına işletilen hesaplara ulaşması aracılığıyla,

-Adayın isteğiyle elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen mesajlar ve sair her türlü iletişim kanalı aracılığıyla,

-Adayın isteğiyle referanslar aracılığıyla,

-Adayın isteğiyle KAS Otomotiv’in çalıştığı şirketler aracılığıylaKVKK’nın 5. Ve 6. Maddesinde sayılan “Sizin verilerinizi paylaşmanız, gerektiğinde açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, şirketle aranızda muhtemel iş sözleşmenin kurulması veya ifası, şirketin yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, size bir hakkın tesis etmemiz kullandırmamız ve korumamız için veri işlemenin zorunlu olması,sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleriyle toplanmaktadır.

 

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, Doğum Tarihi), İletişim Bilgileriniz (Telefon Numarası, E-posta adresi, Yedek Telefon Numarası, Adres/Mahalle Adı), Askerlik Bilgileriniz(Askerlik Durumu), Teknik/Görsel/İşitsel verileriniz (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Çalışma bilgileriniz (Meslek, Kıdem, İş Tecrübeleri), Eğitim bilgileriniz (Öğrenim Durumu, Yabancı Dil Bilgisi, Kurs ve Seminer Bilgileri), Referans bilgileriniz, sabıka kaydı, gereklilikle sınırlı olmak kaydıyla sağlıkbilgilerinizdir.

-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz KVKK’nın 4., 5. Ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;şirketin iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, çalışan adaylarının başvuru, değerlendirme, seçme ve işe alım süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, çalışan adayı olarak aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti, aranan pozisyona uygun olmadığına karar verildiği ya da pozisyon açığı olmadığı takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amaçlarıyla veri sorumlusu tarafından işlenebilmektedir.

 

-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler yukarda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9.maddelerindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, şirket içi birimlere, zorunlu bilgilerle sınırlı olmak kaydıyla referanslara, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

– Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Çalışan adayıyla iş sözleşmesinin kurulmaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 6 ay daha saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz, KAS Otomotiv tarafından kendiliğinden veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek/yok edilecek/anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Gerçek Kişi Olarak KVKK m.11’de Sayılan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.kasotomotiv.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla.

KAS Kalıp ve Aparat Otomotiv ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.