Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Usul ve Esasları Uyarınca

Kas Kalıp ve Aparat Otomotiv Gıda San.ve  Tic. Ltd. Şti. Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

  1. a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kas Kalıp ve Aparat Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ( Bundan sonra “ KAS Otomotiv “ olarak ifade edilecektir. ) tarafından hazırlanmıştır.

 

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket binamız içerisindeki giriş kapısında 1, bina dış cephesinde 1, yemekhanede 2, güvenlik kulübesinde 1 ve üretim alanlarında 19adet olmak üzere toplam 24 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bina güvenliğinin sağlanması, çalışanların, ziyaretçilerin ve demirbaşların güvenliğinin sağlanması, yapılan girişlerin ve çıkışların kontrol edilmesi, şirket ile iş ilişkisi içinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

  1. c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirket yerleşkesinde yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

d)Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel veriler yukarda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 8. ve 9.maddelerindeki kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, idari birimin izni ile şirket içi birimlere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

  1. e) Kişisel Veri Sahibinin kanunun 11.Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.kasotomotiv.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla.

Kas Kalıp ve Aparat Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.