Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası politikası

KAS KALIP VE APARAT OTOMOTİV GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 • GİRİŞ…………………………………………………………………………………….
 • AMAÇ VE KAPSAM……………………………………………………………….….
 • TANIMLAR…………………………………………………………………………….
 • KAYIT ORTAMLARI…………………………………………………………………
 • SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………….

5.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar……………………………………………………

5.2 İmhayı Gerektiren Sebepler……………………………………………………….

 

 • TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER…………………………………………………..

6.1 idari Tedbirler……………………………………………………………………..

6.2 Teknik Tedbirler…………………………………………………………………..

 • KİŞİSEL VERİLERİ İMHA YÖNTEMLERİ……………………………………….

7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi…………………………………………………………

7.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi…………………………………………………….

 • SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ…………………………………………………..
 • PERİYODİK İMHA SÜRELERİ……………………………………………………..
 • İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİ DURUMUNDA İMHA SÜRELERİ……………………
 • POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ…………………………………………………
 • YÜRÜRLÜK……………………………………………………………………………

 

1.GİRİŞ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup7 Nisan 2016 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. Kanun; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kas Kalıp ve Aparat Otomotiv Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “KAS Otomotiv” olarak ifade edilecektir.) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmekte olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmektedir.KVK Kanunu dayanak alınarak düzenlemiş olduğumuz işbu Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ilgililerin erişimine sunulmaktadır.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu politikayla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, KVK Kurulu kararları/düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenme sürelerinin belirlenmesi ve işleme süresi/amacı ortadan kalkan  kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine genel ifadeyle kişisel verilerin imhasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlanmaktadır KAS Otomotiv, işbu Politikayı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri imha faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve bu faaliyetleri mevzuata uygun şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır.

İşbu politika, kişisel verilerin imhasına ilişkin KAS Otomotiv tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi hakkındaki yönetmeliğin 6.maddesinde yer alan veri güvenliğini sağlamak için gereken teknik ve idari tedbirleri de içermektedir.

Bu Politikanın kapsamını müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, iş ilişkisi içinde olduğumuz tedarikçi firmaların yetkilileri, iş ilişkisi içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen ve işleme şartı sona ermiş olan tüm kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi oluşturur.

 1. TANIMLAR

Açık Rıza                                          : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kayıt Ortamı                                    : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Elektronik Ortam                            : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam            : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Veri Sahibi/İlgili Kişi                       : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu                                : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi.

KVK Kanunu/KVKK                    : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri                                       : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri                 : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi               : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri İşleme Envanteri          : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Veri İşleyen                                       : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu                                :

Veri Kayıt Sistemi                            :Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurum                                              : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kurul                                                            : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

İmha                                                  : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Periyodik İmha                                :Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması sonucunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve düzenli aralıklarla şirketçe kendiliğinden gerçekleştirilecek silme, yok etme ve anonim hale getirme.

4.KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 

4.1 Elektronik Ortamlar

-Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

-Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)

-Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

-Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

-Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

-Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

-Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

4.2 Elektronik Olmayan/Fiziksel Ortamlar

 

-Kağıt

-Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

-Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 

5.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Kurumumuz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

5.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, mevzuatta öngörülen veya şirket tarafından kişisel verinin işleme amacı kapsamında belirlenen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel verilerin saklanmasını gerektiren hukuki sebepler şunlardır;

 

-İlgili kişinin açık rızasının varlığı

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi

-Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

-İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

5.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

 

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

– İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek,

– Kurumsal iletişimi sağlamak,

-Şirket güvenliğini sağlamak,

– İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

– VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,

– Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

-Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,

– İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

 

5.2 İmhayı Gerektiren Sebepler

 

Kişisel veriler;

– İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

– İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

– Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

– Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,

-Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

– Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da resen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 1. İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

 

6.1 İdari Tedbirler

 

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

-Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

-Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

– Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmıştır.

-Veri işleme minimum düzeye getirilmeye çalışılmaktadır.

-Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.

-Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.

-Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin düzenlemeleri hazırlanarak, disiplin yönetmeliğine dahil edilmiştir.Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

– Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

– Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

– Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

-Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

-Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

-Çalışanlara yönelik eğitimler verilmekte ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

– Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

– Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

-Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

– Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

– İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 

6.2 Teknik Tedbirler

 

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

-Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

-Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

-Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

– Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

-Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

-Kullanıcı hesap yönetimi ve yeti kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

-Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA YÖNTEMLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Kurum tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

7.1.1 Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

7.1.2 Elektronik Olmayan/Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

7.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kâğıt ortamında(ziyaretçi defteri, anket formu, yazılı basılı evrak vs.) yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kıyma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. Bu işlem periyodik imha sürelerinde düzenli olarak yapılmakta ve imha tutanağı tutulmaktadır.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ VERİ İMHA SÜRESİ
Kimlik 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İletişim 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özlük 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hukuki İşlem 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri İşlem 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Fiziksel Mekan Güvenliği 6 Ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İşlem Güvenliği 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Mesleki Deneyim 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Görsel ve İşitsel Kayıtlar 15 Gün Sistem tarafından derhal silinir.
Sağlık Bilgileri 15 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Diğer Bilgiler

(Giysi Bedenleri)

10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Diğer Bilgiler

(Referans Bilgileri)

6 Ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Diğer Bilgiler

(Mülakat Notları)

6 Ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 1. PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Şirketimiz, saklama süresi sona eren ve saklanmasını gerektiren başkaca bir nedeni olmayan kişisel verileri, saklama süresinin sona ermesinin ardından 6 ay içinde imha eder.  Buna göre, şirkette her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİ DURUMUNDA İMHA SÜRELERİ

Verisi işlenen ilgili kişi Kas Otomotiv’e başvurup kendisine ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini istediği takdirde Şirketimiz aşağıda detaylı bir şekilde açıklananları yapmaktadır.

Kişisel verileri işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa söz konusu kişisel verileri işbu politika uyarınca siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket, ilgili kişilerin silme, yok etme veya anonim hale getirme taleplerini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır.

Kişisel verileri işleme şartları tamamen ortadan kalkmış ve söz konusu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirket üçüncü kişiye gerekli bildirim yaparak söz konusu kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep eder.

Kişisel verileri işleme şartları tamamen ortadan kalkmamışsa Şirket ilgili kişinin talebini KVK Kanunu’nun 13.maddesinin 2.fıkrası uyarınca gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamdan bildirilir.

 

 1. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

Şirket, yürürlükte olan tüm mevzuat hükümlerine ve KVK Kurulu kararlarına uyum sağlamaktadır. Ayrıca daha sonra yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerini ve verilecek KVK Kurulu kararlarını takip ederek uyum sağlayacak olupişbu politika ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilecek ve gerekli olan bölümler güncellenecektir. Yapılacak değişiklikler derhal söz konusu politikalara işlenecektir.Yapılacak güncellemeler revizyon ve onay tarihiyle birlikte www.kasotomotiv.com.tr adresinde yayımlanacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

Kas Otomotiv tarafından düzenlenen işbu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Bu Politika, Kas Otomotiv’in internet sitesinde (www.kasotomotiv.com.tr) yayımlanır ve herkesin erişimine açıktır. Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan güncellemeler yapılır.

Kas Kalıp ve Aparat Otomotiv Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Saygılarımızla.